Положення

Додаток 1

до наказу по лікарні

від 16 січня 2012 року №11-Д

 

 

Положення про Медичну раду

КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних»

 

1. Загальні положення

 

1.1 Медична рада КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня  ім. А. і О. Тропіних» (далі - Медична рада) створюється з метою управління та контролю якості медичної допомоги, координації діяльності структурних підрозділів лікарні з питань якості.

1.2 Склад Медичної ради затверджується наказом головного лікаря лікарні .

1.3 Медична рада керується у своїй діяльності чинним законодавством, наказами МОЗ, управлінь охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської міської ради, головного лікаря, цим положенням та Статутом КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних».

1.4 Медична рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

 

2. Основні завдання Медичної ради

 

- координація діяльності структурних підрозділів щодо впровадження системи управління та контролю якості медичної допомоги;

- моніторинг ефективності системи управління та контролю якості медичної допомоги в лікарні;

- розробка пропозицій щодо надання медичної допомоги та планування заходів щодо покращення  системи управління та контролю якості медичної допомоги;

- впровадження  в діяльність закладу  медичних стандартів (далі - МС), клінічних протоколів медичної допомоги (далі - КПМД) шляхом  розробки локальних протоколів медичної допомоги (далі - ЛПМД);

- здійснення експертизи відповідності наданої медичної допомоги державним вимогам медичних стандартів, нормативів та клінічних протоколів медичної допомоги.

 

3. Основні функції Медичної ради

 

На засіданнях Медичної ради розглядаються питання:

- аналіз діяльності закладу за звітний період;

- звіти керівників структурних підрозділів, фахівців про виконання Плану основних організаційних заходів, планів робіт структурних підрозділів лікарні;

- виконання Національних та регіональних програм, наказів МОЗ України, управлінь охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської міської ради, раніше прийнятих рішень Медичної ради;

- забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя у лікарні та на підпорядкованій адміністративній території;

- доступність та якість медичної допомоги;

- підвищення професійного рівня медичного персоналу закладу;

- стан кадрової роботи, підбір і розстановка кадрів;

- права та безпека пацієнтів;

- впровадження нових медичних технологій;

- динаміка показників (індикаторів) якості надання медичної допомоги лікарні та її окремими структурними підрозділами;

- виконання плану підвищення кваліфікації медичних працівників;

- експертиза відповідності вимогам медико-технологічних стандартів (МС, КПМД, ЛПМД нормативів санітарно-епідеміологічних вимог, використання виробів медичного призначення).

- раціональне використання коштів Державного та місцевого бюджетів, позабюджетних коштів в лікарні;

- проекти важливих наказів, планів заходів по виконанню важливих документів вищих організації, нормативних документів, які потребують погодження медичної ради

- аналіз призначення та використання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів;

- забезпечення компонентами та препаратами донорської крові і профілактики гемотрансмісивних інфекцій;

- підготовки до державної акредитації;

- розгляд випадків:

А. смерті;

Б. внутришньолікарняного інфікування й ускладнень;

В. первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку;

Г. повторної госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року;

Д. захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності);

Е. з розбіжністю діагнозів;

Ж. що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.

 

4. Права Медичної ради

 

Медична рада для виконання покладених на неї завдань має право:

- одержувати в установленому порядку від  структурних підрозділів лікарні необхідні матеріали та інформацію;

- створювати у разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них фахівців закладів охорони здоров'я, установ і організацій, вчених, представників громадських організацій (за згодою);

- надавати пропозиції управлінням охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської міської ради щодо питань якості надання медичної допомоги;

- запрошувати на засідання посадових осіб управлінь охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської міської ради, закладів охорони здоров’я міста та області, науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, фондів соціального страхування, тощо;

- направляти своїх представників для участі в нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров'я;

- заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів лікарні, про виконання покладених на них завдань з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги;

- приймати рішення з питань, що входять до компетенції Медичної ради лікарні та здійснювати контроль за їх виконанням.

 

5. Організація діяльності Медичної ради

 

5.1 Головою Медичної ради є головний лікар.

5.2. Секретарем Медичної ради лікарні призначається лікар-методист інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики.

5.3. Членами Медичної ради є:

- заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи;

- заступник головного лікаря з медичної частини;

- заступник головного лікаря з педіатрії;

- заступник головного лікаря з інформаційно-аналітичної роботи;

- заступник головного лікаря з медичних послуг та державних закупівель;

- заступник головного лікаря з медсестринства;

5.4. Персональний склад Медичної ради затверджується наказом по лікарні.

5.5. Члени Медичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

5.6. Голова Медичної ради веде засідання. У разі відсутності Голови Медичної ради, його функції виконує один із членів Медичної ради (за визначенням головного лікаря).

5.7. На засідання крім членів Медичної ради можуть запрошуватися найбільш досвідченні фахівці інших лікувально-профілактичних закладів, представники інших установ та органів державної виконавчої влади (за згодою їх керівників). Запрошення їм надсилаються секретарем Медичної ради лікарні за дорученням Голови.

5.8. Засідання Медичної ради проводяться один раз на місяць у фіксовані дні та часи. Для вирішення невідкладних питань проводяться позачергові засідання Медичної ради. Час роботи Медичної ради має не перевищувати двох годин.

5.9. План роботи Медичної ради складається на рік і затверджується головним лікарем. Він є підґрунтям для порядку денного засідання Медичної ради. Планування здійснюється з урахуванням досягнутих результатів за звітний період, експертних оцінок, аналітичних матеріалів роботи лікарні, її служб та підрозділів.

5.10. Питання, що включені до плану роботи Медичної ради, підлягають обов’язковій перевірці і вивченню. По них приймаються рішення. За необхідністю на засіданні медичної ради можуть обговорюватися питання без попередньої перевірки, звітів посадових осіб і прийняття рішень.

5.11. Секретар Медичної ради організовує збір необхідних матеріалів від доповідачів та співдоповідачів, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів.

Також до повноважень секретаря Медичної ради відноситься:

- перевірка візування наданих матеріалів, правильності їх оформлення;

- уточнення у голови Медичної ради список осіб, запрошених на засідання, забезпечує їх явку;

- ознайомлення з планом роботи Медичної ради, довідками, проектом рішення, іншими матеріалами членів Медичної ради та осіб, які безпосередньо братиме участь у засіданні або тих, до службової компетенції яких входять питання, внесені до порядку денного;

- оформлення остаточного рішення. Після його прийняття на засіданні Медичної ради забезпечує відповідними копіями голову Медичної ради, його заступника та членів Медичної ради, а також фахівців, які брали участь у підготовці заходу;

- підписання рішення Медичної ради;

- контроль за виконанням попередніх рішень Медичної ради;

- забезпечення виконання доручень голови Медичної ради, що виникли під час засідання та не внесених до рішення;

- внесення до рішення Медичної ради пропозиції членів Медичної ради, керівників структурних підрозділів після погодження з головою Медичної ради.

5.12. Усі документи (звіти, експертні оцінки, рішення, тощо), які використовуються під час проведення засідання Медичної ради мають бути завізовані заступником головного лікаря по профілю та надаватися секретарю за 10 днів до дати проведення заходу.

5.13. Матеріал надається в наступному обсязі:

- доповідь 4-5 арк.;

- співдоповідь 3 арк.;

- виступи 1 арк.

5.14. Під час проведення Медичної ради встановлюється регламент:

- доповідь до 10 хвилин;

- співдоповідь до 7 хвилин;

- виступ до 5 хвилин.

5.15. Організаційно-технічне забезпечення роботи Медичної ради покладається на заступника голови Медичної ради.

5.16. Заступник головного лікаря з інформаційно-аналітичної роботи перевіряє готовність всіх матеріалів на паперових і електронних носіях та, не пізніше ніж за 2-3 дні до дати проведення заходу, надає їх для ознайомлення Голові Медичної ради.

5.17. Відповідальність за якість підготовки матеріалів, в тому числі за всебічність і достатність їх обсягу, відповідність представленого статистичного матеріалу показникам інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики та складання проекту рішення покладається на заступників головного лікаря по профілю.

5.18. У випадках несвоєчасної або неякісної підготовки матеріалів, голова Медичної ради має право переглянути порядок денний засідання, зняти або перенести розгляд окремих питань.

Також до повноважень голови Медичної ради відноситься:

- затвердження порядку денного засідання Медичної ради;

- визначення посадових осіб, які братиме участь у підготовці Медичної ради, та обсягу їх повноважень;

- організація загального контролю за підготовкою всіх матеріалів на Медичну раду;

- підписання протоколу та рішення Медичної ради.

5.19. Рішення виносяться з кожного питання із зазначенням доповідачів, термінів виконання намічених заходів та відповідальних осіб. У констатуючій частині рішення висвітлюються основні недоліки в роботі, підкріплені фактичними показниками.

5.20. Рішення Медичної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос голови Медичної ради є вирішальним. Рішення Медичної ради оформляються протоколом. Протокол підписується секретарем і надається на підпис голові Медичної ради у п'ятиденний термін після проведення засідання.

5.21. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер, у разі потреби впроваджуються наказами по лікарні.

5.23. Матеріали медичної ради, в тому числі доклади доповідачів та співдоповідачів, рішення та інша інформація оформлюються і зберігаються у вигляді окремого пакету робочих документів у секретаря Медичної ради в інформаційно-аналітичному відділі медичної статистики.

 

 

Заступник головного лікаря 
інформаційно-аналітичної роботи     В.В.Ковтун

Про лікарню