Звіти лікарні

У І півріччі 2014 року діяльність лікарні . як і в попередні роки, була направлена на виконання директивних документів у галузі охорони здоров'я, державних, обласних та міських медичних програм щодо забезпечення якісної та доступної медичної допомоги населенню, проведення профілактичної роботи з попередження захворювань. 
Станом на 01.07.2014 р. в лікарні працювало 1332 співробітника.

Укомплектованість  фізичними особами:
- лікарями склала 70,7% 
- середнім медичним персоналом 89,7% 
- молодшим персоналом 92,7% 
Загальна укомплектованість по лікарні склала 85,4%.
Показник забезпеченості лікарями на 10 тис. населення склав 21,7.
У лікарні працює 342 пенсіонера, що становить від загальної кількості працюючих 25,7%, проти 334 – 24,8% у 2013 році.
За звітний період коефіцієнт плинності склав 3,8 проти 6,7 у 2013 році;
Атестованість  лікарів склала 75,6% від річного плану.
Атестованість середніх медичних працівників від річного плану склала 87,6%.


Демографічні показники та стан здоров'я населення

У І півріччі 2014 року народилося живими 624 дітей, у тому же півріччі 2013 року – 509 дітей.
Показник  народжуваності  склав 5,2%о, проти 4,2%о  в минулому періоді.
Материнська смертність відсутня.
Показник загальної захворюваності  на 1 тис. населення у звітному періоді склав 1441,9%о  у  І півріччі минулого року 1494,7, що  менше на  52,8%о , або  3,5% ніж у минулому році, у т.ч. дорослого населення склав 1512,9, що на 47,6%о , або 3.1% менше  І півріччя 2013 року (1560,5%) ,  а дитячого 1059,1 %о  проти  1147,4%о , що на 78,3%о , або на 6,9% менше минулого року.
Показник первинної захворюваності населення склав 382,5 %о  проти 470,1%о  у І півріччі 2013 р., що на 87,6%о , або 18,6% менше , у т.ч. дорослого населення склав 293,9 %о , що на 91,2 %о , або на 23.7% менше, дитячого населення склав 847,3%о ,  у минулому періоді 917,3%о , що на 70%о,  або на 7,6% менше у звітному періоді.
Первинний вихід на інвалідність у розрахунку на 10 тис. населення склав 15,3, у 2013 р. – 16,4, що на 6,7% менше,  у працездатному віці він склав 15,8.

 

Амбулаторно-поліклінічна служба

Діяльність амбулаторно-поліклінічної служби протягом звітного періоду була спрямована на збереження доступності та якості медичної допомоги мешканцям району, проведення заходів по модернізації структурних підрозділів лікарні, виконання Національних  та Регіональних програм, роботу над покращенням рейтингових показників.
У І півріччі 2014 року до поліклінік було зроблено всього 733513 відвідувань, що на 3581 відвідувань більше порівняно з першим півріччям минулого року (729932).
Потужність (кількість відвідувань за зміну у розрахунку на 10 тис. населення) склала 262,7.
В 1 день зроблено 5024 відвідувань, у 2013 році 4999, на 1 мешканця в І півріччі звітного періоду 6,1 відвідувань, у минулому 6,0.
До поліклінік для дорослого населення було зроблено 476352 відвідування, у 2013 р. -480513, в 1 день 3262, в минулому році в 1 день 3288.
На 1 мешканця 4,7, в 2013 р. на 1 мешканця  також 4,7.
Кількість відвідувань вдома:
 по поліклініках для дорослого населення 54001, в 1 день 370, на 1 дорослого мешканця 0,5. Кількість відвідувань вдома по дитячих поліклініках 29991, в 1 день 205, на 1 дитину 1.6.
Питома вага відвідувань в дорослі поліклініки з приводу профілактичних оглядів склала 25,7%, з приводу захворювань 74,3%.
У минулому році 25,3% і 74,7% відповідно.
Функція лікарської посади  виконана 107,2% .
На теперішній час сімейними лікарями обслуговується 30046 мешканців у т.ч. 4234 дитини.
У І півріччі 2014 року відвідуваність до сімейних лікарів в поліклініці, що склала 45583, порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9.4% більше.
Питома вага пацієнтів, що звернулись до сімейних лікарів, серед усіх відвідувань до лікарів первинної ланки  склала 7,0%.
Звернень з приводу захворювань у І півріччі було 68,9%, з профілактичною метою 31,1% , у аналогічному періоді 2013 р. 78% і 22% відповідно. 
Розпочали і закінчили лікування у сімейного лікаря в цьому півріччі 92,0%, в минулому 90,7% осіб.
Кількість вперше виявлених сімейними лікарями випадків туберкульозу склала 17,  із них 7 в занедбаному стані. 
Кількість вперше виявленої онкопатології у хворих 61 випадкок, із них в занедбаному стані 12.
У І півріччі 2014 року сімейними лікарями в денних стаціонарах проліковано 963 хв., що на 55,6% хворих більше ніж у І півріччі 2013 року, 619 в домашніх  стаціонарах, 619 і 357 відповідно (у 2013 р.).
На консультацію до «вузьких» спеціалістів направлено 7,3% хворих, у 2013 році 8,7% хворих, госпіталізовано до лікарень вторинного і третинного рівнів 2,1%, у 2013 році – 2,3% хворих.
Одна із важливих функцій амбулаторно-поліклінічної служби – робота по проведенню  диспансеризації населення з хронічними формами захворювань.
Показник кількості хворих, які знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань у І півріччі 2014 року склав у розрахунку на 1 тис. населення 274,5% (усього), дорослого населення 309,0%о, дитячого 281,3%о.
Протягом 6 місяців поточного року проводилась певна робота з подальшого втілення  стаціонарзамінюючих форм лікування.
У І півріччі звітного року організовано лікування для 3831 хв. в денних стаціонарах, що на 268 хв., або 7,5% більше ніж у минулому році (3563).
Показник кількості хворих пролікованих в денних стаціонарах у розрахунку на 10 тис. населення склав 320,5 при 294,7 у минулому році. 
Відсоток пролікованих хворих у денних стаціонарах від усіх пролікованих у стаціонарних відділеннях склав  50,8% проти 45,3% у 2013 році. 
Було організовано 1561 домашній стаціонар. Сумарний відсоток пролікованих хворих у денних та домашніх стаціонарах від загальної кількості хворих, пролікованих у стаціонарних відділеннях склав 71,5% при 63,8% у 2013 р.
Забезпеченість ліжками денних стаціонарів склала  10,5 на 10 тис. нас., у минулому періоді 10,3.
Показник розповсюдженості захворювань серед населення району склав 1441,9%о, що на 52,8%о (3,5%) менше ніж у І півріччі 2013 р.                   (1494,7%о).
Показник захворюваності  склав 382,5%, що на 87,6% (18,6%) менше ніж  у 2013 році – 470,1%.
Показник  первинного виходу на інвалідність у розрахунку на 10 тис. дорослого населення склав 15.3. у працездатному віці 15,8. У 2013 році 16,4 і 18,5 відповідно.
У І півріччі 2014 року на облік взято 733 вагітних жінки, із них до 3-х місяців 726 (99,0%) обстеження жінок стовідсоткове. Всього пологів було 600.
Пологами в термін закінчилося 578 – 96,3% пологів, передчасних – 22.
Кількість пологів, що закінчились кесаревим розтином склала 113.
Материнська смертність не зареєстрована.
Показник розповсюдженості туберкульозу у І півріччі 2014 року склав 128,0 у розрахунку на 100 тис. нас. 
За 6 міс. 2014 року вперше зареєстровано 48 випадків туберкульозу  (у 2013 р. – 51)
Показник захворюваності на туберкульоз у районі склав 40,2 на 100 тис. населення, що на 5% нижче рівня минулого року (42,3).
Показник захворюваності на туберкульоз легень склав 36,8 на 100 тис. населення, що нижче аналогічного періоду минулого року (37,3) на 0,5, або на 1%.
Кількість деструктивних форм захворювання 17 випадків, показник захворюваності склав 14,2.
Відсоток виявлення туберкульозу при профоглядах склав 60,4.
Захворюваність на бацилярні форми туберкульозу – 23 випадки (19,2 на 100 тис. нас.). 4,3% (6 випадків), яких виявлені дільничною мережою.
Питома вага деструктивних форм туберкульозу склала 30.6%, при 35,6 в минулому році, бацилярних форм 52,3% при 33.3% в аналогічному періоді минулого року.  Міські показники відповідно 44,5%  і 57,3%.
За 6 міс. поточного року смертність від туберкульозу 5%, померло        6 осіб.
План флюорографічних обстежень населення району  виконано на 52,2% від річного.
Показник кількості обстежених флюорографічно на 1 тис. населення склав 396,7 при 378,9 в минулому році.
Показник кількості виявлених на 1 тис. нас. склав 1,2.
Населення з декретованої групи обстеження обстежено на 50,6%, виявлено 1 хворого, у т.ч. 1 активно,бацилярна форма.
Відсоток обстеження групи ризику склав 52,2. У 2013 р. – 49,8.
На 49,6% обстежена група осіб, що не проходила флюорографічне обстеження   2  і більше років.
Виявлено 13 хворих, з них 4 активно.
Питома вага виявлених хворих із цієї групи склала 27,0% від усіх вперше зареєстрованих хворих. Серед них 7 бациловиділювачі, 1 має деструктивну форму.
Продовжували працювати кабінети збору мокротиння, обстежено 141 особа. У 6 пацієнтів позитивний результат. Виявленість склала 4,3%,  при 6,5% у минулому році.
У кабінетах амбулаторно-контрольованого лікування проліковано 52 хворих.
Станом на 01.07. 2014 року знаходились на лікуванні 25 хворих. 
Первинна діагностика передракових та ракових захворювань проводилась первинною ланкою – дільничними та сімейними лікарями, а також іншими фахівцями – акушер-гінекологами, хірургами, отоларингологами, урологами.
Лікарня оснащена діагностичним обладнанням для виявлення передпухлиних та онкологічних захворювань – лабораторним, рентгенологічним, ультразвуковим, ендоскопічним.
Крім того на території лікарні працюють приватні кабінети (3-ультразвукової діагностики. 1-компютерної томографії), де також проводиться обстеження мешканців району.
Протягом 6 міс. 2014 р. згідно даних моніторингу було оглянуто 18075 жінок, що склало 52,7% від річного плану та 5474 чоловіків, що склало 49,6% річного плану. Відсоток огляду жінок, що не обстежувались більше 2-х років склав 48,5, чоловіків 49,5.
Серед жінок виявлено 31 випадок злоякісних новоутворень, серед чоловіків 30.
Крім того, виявлено 795 передракових захворювань у жінок та 340 у чоловіків.
Усього за І півріччя 2014 року зареєстровано  257 випадки раку, захворюваність склала 215,0 на 100 тис. населення, міський показник 214,0, обласний 172,2 на 100 тис. населення.
За цей період минулого року було зареєстровано 244 випадки раку, захворюваність склала 203,4 на 100 тис. нас.
За 6 міс. поточного року виявлено 45 занедбаних випадків раку. Відсоток загальної занедбаності  склав 17,5, візуальної 10,3. У минулому році ці відсотки складали 19,3 та 19,9 відповідно, міський показник 21.3, обласний 25,6.
Усього від онкозахворювань померло 93 хворих, показник на 100 тис. населення  склав 77,8. Міський показник 86,6,  обласний 86,5.
Показник смертності до 1 року з моменту встановлення діагнозу злоякісного захворювання за 6 міс. 2014 р. склав 17,3 при 18,9 у 2013 році. По місту цей показник 18,0, по області 24,7.
Протягом І півріччя 2014 року активно виявлено 74 випадків злоякісних новоутворень, показник склав 32,3%.
Значний розділ роботи служби -  диспансеризація хворих на цукровий діабет . Всього під наглядом лікарів  - ендокринологів знаходилось 3214 хворих Комсомольського району на цукровий діабет, у т.ч. на інсулінозалежну форму 759 – 23,6%.
Для виявлення ранніх форм захворювання проводилось обстеження групи ризику. За 6 міс. поточного року вона обстежена на 56,0%.
Виявлено 152 хворих цукровим діабетом, серед них 10,5% інсулінозалежних.
Легкі форми виявленого цукрового діабету склали 15.3%, важкі 4,3%.
За звітний період поточного року  3 випадки первинного виходу на інвалідність. Відсоток тих, що вперше вийшли на інвалідність від числа хворих склав 0,09%. Первинна інвалідізація на 10 тис. населення склала 0,31. в т.ч. у працездатному віці – 0,20. 
Смертність від цукрового діабету в районі 1,0 на 100 тис.  дорослого населення.
В лікарні була проведена певна робота по профілактиці серцево-судинних  та судинно-мозкових захворювань. За 6 міс. 2014 року показник поширеності артеріальної гіпертензії  склав 266.5%, у 2013 році він був 273.7%. 
Показник вперше зареєстрованої гіпертонічної хвороби склав 8,1%о, у минулому аналогічному періоді 8,8%о.
Зареєстровано 63 випадки інфаркту міокарду, 122 випадки інсультів, із них на фоні гіпертензії 28. В І півріччі 2013 року – 64 випадки інфаркту міокарду, 124 інсульти, на фоні гіпертензії 30 випадків.
 

 Охорона здоров'я дітей.

Одним із пріоритетів в діяльності лікарні  є охорона здоров'я дітей.
Під наглядом лікарів-педіатрів знаходиться 19135 дітей. Надійшло під нагляд лікарів-педіатрів 624 дитини.
На диспансерному обліку 4241 дитина, у т.ч. 358 дітей – інвалідів, у 2013 році 4446 дітей і 330 дітей інвалідів.
За звітний  період поточного року до дитячих поліклінік зроблено 9049,9 відвідувань із розрахунку на 1 тис. дитячого населення , у минулому році таких відвідувань зроблено  8535,0, 1567%о відвідувань на дому, у 2013 році – 1596,8%о.
Показник поширеності захворювань склав 1069,1%о, первинної захворюваності 847,3%о у 2013 році ці показники були відповідно  1147,4%о і 917,3%о.
Показник захворюваності дітей до 1 року життя склав 652,8%о  інфекційна  захворюваність 36,2%о.
Показник захворюваності новонароджених склав 177,8%.
Показник обсягу диспансеризації  на 1 тис.  дитячого населення 93,8 %.
Питома вага  знятих з обліку дітей з приводу одужання  склала 10,3%.
Показник первинної інвалідності склав 11,7, загальної 16,1.
Всього оздоровлено 1869 дітей:
- в дитячих спеціалізованих санаторіях МОЗ України 21 дитина.
- в санаторіях, які фінансуються з місцевого бюджету 149 дітей.
- в денних стаціонарах проліковано 1699 дітей.
На безкоштовне медикаментозне  забезпечення дітей пільгових категорій витрачено 61526 грн.
28235 грн.. на безкоштовне харчування 
 Всього охоплено вакцинацією БЦЖ 82,4%. 
Туберкулінодіагностикою охоплено 25,7% дітей (згідно плану).
Флюорообстеженням охоплено 58,3% підлітків.
Профоглядами (згідно плану)  охоплено 71,0% дітей, поглибленими оглядами 87,6%.

 

Стаціонарна  допомога

За 6 міс. 2014 р.  у стаціонарі проліковано 7545 хв.
План ліжко-дня виконаний на 101,36%.
Рівень  госпіталізації склав 6,4%.
В результаті стаціонарного лікування з одужанням виписано 26,8% хворих, з поліпшенням стану здоров'я 68,1%, тобто з позитивними результатами  94,9%.
Середня тривалість лікування склала 10,2 дня.
Оберт ліжка склав 16,8.
У відділеннях хірургічного профілю проведено 2702 операцій.
Число операцій на 1 хірурга склало 84,4, на 1 хірургічне ліжко 15,01. Показник ускладнень після операцій склав 0,52%.
Хірургічна активність склала 68,64%, у 2013 р. складала 67,52, що на 1,12% більше.
Кількість операцій з використанням ендоскопічної апаратури склала 315, у 2013 р. 296, що на 6% більше.
Після операційна летальність 0,34 %, що на 0,14% менше минулого року.
Відсутня післяопераційна летальність у офтальмологічному, гінекологічному, пологовому відділеннях.
Післяопераційна летальність при термінових операціях склала 0,72%.
Летальність у стаціонарі 1,26%.

 


Про лікарню